[:th]นครปฐม. มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 3[:]

[:th]นครปฐม.  มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ” RMUTR Open House 2018 “ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน กับทางมหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ จนสามารถนำไปพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของตนเอง ช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ในสาขาวิชาที่ชอบ และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามความประสงค์ ซึ่งจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทสชาติได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส.สลารีวรรณ  ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  โดยมี อ.วัชรี  จิวาลักษณ์  รองอธิการบดี กล่าวต่อนรับ และ รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา[:]