[:th]อธิบดี สถ.ดันนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนทุกภาคส่วนพัฒนา “ถนนสวย” ทั่วประเทศ[:]

[:th]อธิบดี  สถ.ดันนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนทุกภาคส่วนพัฒนา “ถนนสวย” ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงโครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)จัดขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศสำรวจ และคัดเลือกถนนที่อยู่ในพื้นที่ ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรัง จำนวนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวระยะทาง ไม่น้อยกว่า 500 เมตร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. เมื่อเลือกถนนที่จะพัฒนาได้แล้ว ให้ชวนทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันเปลี่ยนโฉมถนนแต่ละสาย และเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมบริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกไม้ยืนต้นประจำท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด หรือไม้ดอก ไม้ประดับอื่นๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ดูร่มรื่น และสวยงามทั้งสองข้างถนน นอกจากปลูกต้นไม้ให้สวยงาม บานสะพรั่งแล้ว ก็จะต้องปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน ไปจนถึงมีการดูแลสิ่งแวดล้อมของถนนเส้นนั้นอย่างเป็นระบบด้วย เช่น กระบวนการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ซึ่งกรมฯ ตั้งเป้าว่าภายในเดือนธันวาคม 2561 จะมี “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” หรือ ถนนสวยเกิดขึ้นทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 7,851 สาย เพื่อถนนที่สวยงามเหล่านี้ ได้ให้คนผ่านไปมาได้มีความสุข มีความประทับใจ และยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วย

ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันพัฒนา ฟื้นฟู ดูแลถนนสวย “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ไปพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง และไม่ลืมที่จะที่เริ่มต้นจากที่บ้านของทุกๆคน โดยดูแลหน้าบ้านของตนเองให้สะอาดสวยงาม เพราะความสำเร็จอยู่ที่จิตสำนึกของทุกคน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นการ Change For Good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยที่สวยงามขึ้นกว่าเดิม นายสุทธิพงษ์กล่าว[:]