[:th]สุราษฎ์ธานี. กสทช.จัดโครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่2 ครั่งที่3[:]

[:th]เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 256 ที่โรงแรม CBD2โฮเต็ล จังหวัดสุราษฎ์ธานี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ชาติ(กสทช.)จัดโครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่2 ครั่งที่3 พิธีเปิด โดย นางสุนันทา อยู่ประยงค์ ผู้บริหารโครงการการสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดย อาจารย์ชัชชัยยชญ์ จิระชนาภัทาร และ คณะการบรรยายหลักสูตรวิชา “มาตรฐานการใช้ภาษา” โดย อาจารย์วิภาดา ปราณารมการบรรยายหลักสูตรวิชาฯเทคนิคการเขียนข่าวและการจัดรายการเบื้องต้น”โดยดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ.การสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (วันที 1)โดย อาจารย์ชัชชัยยชญ์ จิระชนาภัทร และคณะการบรรยายหลักสูตรวิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ประกาศ”โดย ผศ.ดร. สามมิติสุขบรรจง และ คร.สทาศัย พงศ์หิรัญ การจัดทำ workshop ในห้วข้อทีได้อบรมมา เพือเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจเชิงปถาติการ โดย อาจารย์วภาดา ปรรณารมการ สร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพนธ์(เว้นที 2) โดย อาจารยารชยยชญจิระชนาภัทร และคณะพิธีมอบประกาศนียบัตร                                                        วุฒิ ปัด ปัด[:]