[:th]อำนาจเจริญ จัดงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา[:]

[:th]จ.อำนาจเจริญ จัดงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา.  ที่แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรบ้านไก่คำ หมู่ที่ 1 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และเกษตรกรจากทั้ง 7 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมี เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 334 ราย พื้นที่ 1,918.25 ไร่ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ การรับสมัครเกษตรกร การจัดงานวันสาธิตทำแปลงเรียนรู้ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลรักษา จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ในส่วนของการรับซื้อผลผลิตของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดอำนาจเจริญได้สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรด้วยการทำบันทึกข้อตกลง MOU กับผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด โดยกำหนดจุดในการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการฯ จำนวน 1 จุด คือ ที่ สกต.อำนาจเจริญ ถ.อรุณประเสริฐ ต.บลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสาธิตการปลูกข้าวโพด การจัดนิทรรศการ การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะประสานพลังความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาดนำการผลิต พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถปลูกในพื้นที่นาทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง และเป็นทางเลือกของการปลูกพืชหลังการทำนาได้เป็นอย่างดี นำไปสู่ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

เอกชัย​ โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​[:]