[:th]นครปฐม  วัดไผ่ล้อมคณะศิษย์ร่วมจิตรับพลัง!! ‘พิธีบวงสรวงใหญ่’ บูชาเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ประจำปี 2562[:]

[:th]นครปฐม  วัดไผ่ล้อมคณะศิษย์ร่วมจิตรับพลัง!! ‘พิธีบวงสรวงใหญ่’ บูชาเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่20 เมายน 2562 ที่วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร (วิหารหลวงพ่อพูล)วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพ่อน้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม และอุบาสกอุบาสิกา  ศิษยานุศิษย์จำนวนมากร่วมรับพลังแห่งความโชคดีมีชัย สำเร็จสมปรารถนา ในวาระครบรอบ107 ปี ชาตกาล หลวงพ่อพูลละสังขาร ทำบุญใหญ่บูชาครูบูรพาจารย์ บวงสรวงเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ภายในวัดไผ่ล้อมแห่งนี้ และถือเป็นงานพิธีบวงสรวงใหญ่ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสขึ้น แรม 1 ค่ำ เดือน 5 มหาฤกษ์มหาชัย  โดยพิธีเริ่มตั้งแต่ เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงบูชาเทพยดา ณ บริเวณภายในวิหารพระพุทธเมตตาประทานพร หรือวิหารหลวงพ่อพูล และจัดพิธีนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น  ซึ่งมีนัยยะสืบเนื่องมาจากในทางพระพุทธศาสนา ก่อนพุทธศักราช ศาสนาของตถาคต องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่ท่านจะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน

ได้ตรัสถามพระอานนท์ว่า ในศาสนาขอตถาคต รวมทั้งหมด 5,000 ปี ใครจะมาทำหน้าที่อะไรบ้าง พระอานนท์กราบทูลว่า ขอให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ภิกษุณี นางชีพราหมณ์ อุบาสก อุบาสิกา เป็นผู้ดูแลและบำรุงพระศาสนากึ่งหนึ่งเป็นเวลา 2,500ปี พระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาต แล้วทรงถามต่อไปอีกว่า ใครจะขออะไรบ้างปวงเทพทั้งหลาย มี พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ และเหล่าเทวดาอารักษ์ทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันกราบทูลขอให้ปวงเทพ ได้ดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป และอีกครึ่งหนึ่งของพระอานนท์คือเวลาอีก 1,250 ปี ให้พวกเราดูแลจนเสื่อมลงไปจนหมดพอดี 5,000 ปี ตามที่พระพุทธฏีกาได้กำหนดไว้ พอปี 2,500 เป็นต้นไป  จึงเป็นหน้าที่ของปวงเทพทั้งหลายที่จะดูแลบำรุงศาสนาต่อไป และสำหรับพิธีบวงสรวงบูชาเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดไผ่ล้อม ในครั้งนี้ จึงนับเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งที่มองไม่เห็น เพื่อเป็นการบูชาองค์เทพต่างๆเป็นการทำบุญใหญ่บูชาครูบาอาจารย์อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เนื่องในโอกาสครบรอบ 107 ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข สุดยอดพระอมตะเถราจารย์ ที่ท่านได้เมตตาต่อศิษย์ทุกคนเสมอมา จวบจนละสังขารจากไปอีกด้วย

 [:]