[:th]นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ[:]

[:th]มทร.รัตนโกสินทร์จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  เมื่อเวลา14.30 น.วันที่10 พฤศจิกายน 2561 ที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร เป็นองค์ประธานในพิธี เปิดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

และพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นักเรียน และนักศึกษา จำนวนกว่า1,000 คน เข้าร่วมการประกวด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย    มูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ /ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และคณะกรรมการมูลนิธิร่มฉัตร

   ด้วยมูลนิธิร่มฉัตร  ได้จัดโครงการเพชรยอดมงกุฎขึ้น  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่าง ๆ  ถึง 14 วิชา ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีส่วนช่วยผลักดัน   การสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  แก่เด็กและเยาวชนไทย  ซึ่งบางโครงการแข่งขัน  ได้ดำเนินการมาเป็นเวลามากกว่า 21 ปี  สำหรับการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ  ได้จัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว  ในการพัฒนาการเรียนการสอน  วิชาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย  เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียน  นักศึกษาทั่วประเทศ

ได้วัดความสามารถ  และเพื่อสรรหานักเรียน  นักศึกษาผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น  เพื่อสร้างแรงจูงใจ  และความเชื่อมั่น ในการพัฒนาศักยภาพ แก่นักเรียน  นักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น  ให้ถึงระดับสูงสุด  และสร้างโอกาส  การแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็นระหว่างกัน  เพื่อเกิดการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  ในประเทศไทยอย่างจริงจังต่อเนื่อง  อีกทั้งยังส่งผลในเชิงวิชาชีพเมื่อก้าวเข้าสู่การทำงานในอนาคต

การจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ … ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6   ระดับมัธยมศึกษา   ปีที่ 1 – 3     ระดับมัธยมศึกษา   ปีที่ 4 – 6  และระดับอุดมศึกษา โดยจัดการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ คือ  รอบคัดเลือกเพชร  รอบเจียระไนเพชร  และรอบเพชรยอดมงกุฎ[:]